سوئیچ KTS

ویژگی ها:

  •   REDUNDANCY SWITCH
  •   (2 kVA - 6 kVA)