آلجا یو پی اس

محصولات › یو پی اس On-Line › 3 فاز ورودی- تک فاز خروجی 

3 فاز ورودی- تک فاز خروجی

دریافت اطلاعات


یو پی اس های 3 فاز به تک فاز گروهی از یو پی اس های آنلاین هستند که با تقسیم مصرف تک فاز به صورت مساوی روی 3 فاز ورودی سبب توزیع بار متعادل شبکه می شود.

انواع 3 فاز ورودی- تک فاز خروجی

بازگشت به یو پی اس On-Line